Atklātības ziņojums

par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 30. septembrī

Šis ziņojums sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likuma 33.¹ panta prasībām.

Statuss un struktūra
SIA „Potapoviča un Andersone” ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība kopš 2003. gada 6. februāra. Pārskata periodā un laikā līdz šī ziņojuma publiskošanai tā nav bijusi iesaistīta nevienā revidentu komercsabiedrību tīklā.

SIA „Potapoviča un Andersone” ir neatkarīga zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kuras 60% daļu pārskata periodā piederēja Latvijas zvērinātai revidentei Kristīnei Andersonei (bij. Potapoviča), kas vienlaikus ir arī komercsabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes loceklei Sandrai Apsānei piederēja 20% daļu, un valdes loceklei Lolitai Čapkevičai un prokūristei Annai Temerovai-Allenai piederēja 10% daļu katrai. Sākot ar 2022. gada 29. novembri, SIA „Potapoviča un Andersone” valde darbojas četru personu sastāvā, un līdzšinējām valdes loceklēm pievienojās Anna Temerova-Allena, un 60% kapitāla daļu pieder zvērinātu revidentu komercsabiedrībai SIA “Andersone un Jākobsone”, un Lolitai Čapkevičai un Annai Temerovai-Allenai pieder 20% daļu katrai. Visas valdes locekles ieguvušas ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, U.K.) kvalifikāciju. Sabiedrībai ir viens birojs un nav filiāļu. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, SIA „Potapoviča un Andersone” ieņēmumu no revīzijas pakalpojumiem ziņā ir starp desmit lielākajām zvērinātu revidentu komercsabiedrībām Latvijā.

Iekšējā kvalitātes kontroles sistēma
SIA „Potapoviča un Andersone” profesionālās darbības iekšējās kvalitātes kontroles sistēma ir definēta un tiek regulāri aktualizēta firmas izstrādātajā Revīzijas rokasgrāmatā, kā arī iestrādāta revīzijas prakses vadības un uzraudzības elektroniskajos rīkos, un tās stūrakmeņi ir: skaidrs pienākumu un atbildības sadalījums, augsta datu drošības pakāpe, pastāvīga un kontrolēta profesionālo iemaņu pilnveidošana, profesionālās ētikas normu un profesionālo standartu izpratne un ievērošana. Iekšējās kvalitātes kontroles sistēma tiek veidota un uzturēta saskaņā ar Latvijā obligātai lietošanai apstiprinātajiem Starptautiskajiem kvalitātes kontroles standartiem un Starptautiskajiem revīzijas standartiem, un tā aptver šādas jomas:

  1. Vadības atbildību par kvalitāti uzņēmumā;
  2. Ētikas prasības;
  3. Klientu akceptēšanas un sadarbības turpināšanas un specifisku darba uzdevumu akceptēšanas vai turpināšanas procedūras, tai skaitā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas risku novēršanas procedūras un korupcijas risku izvērtēšanas procedūras;
  4. Personāla vadību;
  5. Darba uzdevuma izpildi;
  6. Pārraudzību.

SIA „Potapoviča un Andersone” valde apliecina, ka pārskata periodā iekšējās kontroles sistēma ir veidota un darbojusies efektīvi, aptverot prakses darbības organizatoriskos un metodiskos aspektus, kā arī atbilstību normatīvo aktu prasībām.

SIA „Potapoviča un Andersone” ir pakļauta Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, kompetentās iestādes saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likuma 37.5 panta pirmo daļu, kvalitātes kontroles pārbaudēm. Pēdējā šāda pārbaude sekmīgi izieta 2022. gada novembrī.

Revidētās komercsabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri iekļauti ES dalībvalstu regulētajā tirgū
Pārskata gadā, kas noslēdzās 2022. gada 30. septembrī, SIA „Potapoviča un Andersone” sniegusi finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumus sekojošām sabiedriskas nozīmes struktūrām - komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes sabiedrībām:

  1. SIA “AgroCredit Latvia” (obligācijas Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā);
  2. AS “SAF TEHNIKA” (akcijas kotētas Nasdaq Baltic Oficiālajā sarakstā);
  3. AIFP AS “EuVECA Livonia” (alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes sabiedrība);
  4. SIA “Baltcap AIFP” (alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes sabiedrība).

Pārskata gadā nav sniegti finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumi citām sabiedriskas nozīmes struktūrām.

Neatkarība
SIA „Potapoviča un Andersone” neatkarības nodrošināšanas politika un procedūras balstītas uz Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likuma un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas apstiprinātā Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa rokasgrāmatas (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām. Šīs procedūras ietver regulāru personāla apmācību profesionālās ētikas, tai skaitā, neatkarības prasību jomā, kā arī atbildību par šo normu ievērošanu, kas ietverta gan līgumattiecībās ar darbiniekiem un piesaistītajiem ekspertiem, regulāras interešu deklarēšanas un rakstisku neatkarības apliecinājumu formā revīzijas prakses un atsevišķu revīzijas uzdevumu līmenī. Prakses līmenī tiek veikta ikgadēja pārbaude par atbilstību neatkarības nodrošināšanas principiem.

Atbildīgo zvērinātu revidentu un revidentu firmas rotācija sabiedriskas nozīmes struktūru revīzijās tiek uzraudzīta un notiek ne retāk kā Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskajā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa rokasgrāmatā noteiktajos termiņos.

Tālākizglītība
SIA „Potapoviča un Andersone” darbinieku profesionālās kvalifikācijas uzturēšanas un celšanas sistēma ir balstīta uz regulāru zināšanu pašnovērtējumu un revīzijas prakses vadītāja vērtējumu, saskaņā ar kuru tiek nodrošināta piemērota apmācības programma kursu un semināru veidā, kā arī praktiska apmācība darba procesā. Mācību prioritātes un faktiskā zināšanu apguve tiek dokumentēta un regulāri izvērtēta. Prakses darbā iesaistītie zvērinātie revidenti nodrošina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanas un celšanas prasību izpildi, par ko tiek sniegtas ikgadējas atskaites.

Informāciju par kopējo apgrozījumu

Finanšu gads

01.10.2021-30.09.2022

 

 

Neto apgrozījuma kopsumma (EUR), t.sk.:

1 165 225

 

 

-       sabiedriskas nozīmes struktūru un to kontrolē esošu

sabiedrību finanšu pārskatu obligātās revīzijas

64 985

-       pārējās finanšu pārskatu obligātās revīzijas

1 014 405

-       ar revīziju nesaistītie atļautie pakalpojumi sabiedriskas nozīmes struktūrām un to kontrolē esošām sabiedrībām

3 150

-       pārējie ar revīziju nesaistītie atļautie pakalpojumi un konsultācijas

82 685


Atalgojuma politika

SIA „Potapoviča un Andersone” atalgojuma sistēma ir tieši saistīta ar darbinieku profesionālo sniegumu – zināšanām, pieredzi, attieksmi un atbildību. Profesionālo pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojuma politika ir vērsta uz darbinieku profesionālās izaugsmes veicināšanu un zemas darbinieku mainības nodrošināšanu, tā veidojot stabilu kolektīvu ar veselīgu psiholoģisko klimatu un lojālu attieksmi pret profesiju. Revīzijas partneru atalgojums tiek noteikts, pamatojoties uz sniegto pakalpojumu apjomu un atbilstoši prakses kopējiem finanšu rezultātiem.

Kristīne Potapoviča
Valdes priekšsēdētāja
SIA “Potapoviča un Andersone” 

2023. gada 27. janvārī

Elektroniski parakstīts atklātības ziņojums par 2022. gadu.


SIA Potapoviča un Andersone atklātības ziņojumi par iepriekšējiem gadiem:
2021.gads
2020.gads
2019.gads
2018.gads