Aktuāli


SIA “Lursoft IT” un SIA “POTAPOVIČA un ANDRESONE” starpnozaru pētījums Nr. 1.19 “Normatīvo aktu un dažādu valstu uzņēmumu finanšu datu salīdzinoša analīze uzņēmējdarbības rezultātu prognozēšanai”, ID: 1.2.1.1/18/A/003.

Pētījuma īstenošana uzsākta 2021. gada februārī un to plānots pabeigt 2022. gada martā.

Projekta mērķis ir izveidot modeli un tā prototipu, kas, veicot normatīvo aktu un dažādu valstu uzņēmumu finanšu datu salīdzinošo analīzi, prognozē uzņēmējdarbības rezultātus. Modelēšanu paredzēts veikt, izvērtējot un salīdzinot dažādu valstu uzņēmumu finanšu datus, un papildus tam izanalizējot valstī noteikto normatīvo regulējumu, identificējot nosacījumus, kas sekmē uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi, kā arī nosacījumus, kas kavē uzņēmumu (vai arī kādas nozares) izaugsmi. Detalizētāk projekta gaitā plānots analizēt normatīvo regulējumu, kas saistīts ar par parādu pārstrukturēšanu un maksātnespēju (ES Direktīva 2019/1023 par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju un ar pārstrukturēšanu, maksātnespēju un parādsaistību dzēšanu saistīto procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem). Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā tirgus pienācīgu darbību un novērst šķēršļus, kuri liedz īstenot pamatbrīvības, piemēram, kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību un kuru rašanās cēlonis ir atšķirības, kas pastāv valstu tiesību aktos un ar preventīvo pārstrukturēšanu, maksātnespēju, parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju saistītajās procedūrās.

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:

  • Izstrādāt modeli, kas ļauj analizēt uzņēmējdarbības vidi, balstoties uz normatīvo dokumentu un finanšu datu analītikas rezultātiem (mērķis – lai to izmantotu agrīnās apziņošanas sistēmas ieviešanai, uzņēmumu uzraudzībai, parādu restrukturācijas plāna saskaņošanai ar kreditoriem vēl pirms uzņēmuma maksātnespējas iestāšanās);
  • Prototipa izstrāde modeļa pārbaudei;
  • Modeļa validācija, izmantojot prototipu.
Paredzēts, ka projekta ietvaros gūtās zināšanas, t.i. pielietotās modelēšanas metodes un IT risinājumos iestrādātie finanšu koncepti un matemātiskie algoritmi, tiks apkopoti divos zinātniskos rakstos, kurus paredzēts publiskot.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.