Aktuāli


Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada ceturtajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2021. gada ceturtajā ceturksnī pabeigta piecu pētījuma īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts desmitais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti.

Pabeigtie pētījumi:

  • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Helmes Latvia” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde”. Pētījuma ietvaros ir izstrādāts uz jaunākajām zinātnes atziņām balstīts modulārs Personāla pārvaldības risinājums (PPR), kurā ir izmantotas modernākās personāla vadības pieejas viedo tehnoloģijas risinājumu formā, un kurš ir multifunkcionāls un viegli integrējams ar dažādiem datu avotiem, tādējādi nodrošinot uzņēmumu personāla resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.
  • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas Universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai”. Pētījuma ietvaros ir iegūts uz izveidotā pētniecisko datu modeļa balstīts pētniecības atbalsta IT rīka prototips un veikta tā aprobācija.
  • SIA “DIVI grupa” un Latvijas Universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos”. Pētījumā izstrādāts algoritms un metodoloģija biznesa procesu laiksakritīgas izpildes analīzei, kas ļauj atklāt biznesa procesu laiksakritīgas izpildes iespējamību un novērst nekorektas situācijas.
  • SIA “ABC Software” starpnozaru pētījums Nr. 1.11 “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīze un realizēto biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, izmantojot AI/ML”. Pētījuma ietvaros izstrādāta metode, kas veiks IT sistēmu lietotāju darbību efektivitātes novērtējumu, klasifikāciju un sniegs rekomendācijas IT sistēmu realizēto biznesa procesu optimizācijai un lietojamības uzlabošanai.
  • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi”. Pētījuma ietvaros ir iegūtas zināšanas par resursietilpīgu skaitļošanas uzdevumu optimizācijas iespējām un radīta publiski pieejama modulāra ReCoTOS (no angļu valodas Resource-saving Computing Task Optimisation Solution) platforma, kas nodrošina skaitļošanas uzdevumu optmizāciju pakalpojuma veidā.
Īstenoto pētījumu aktualitātes:
  • SIA “Lursoft IT” un SIA “POTAPOVIČA un ANDRESONE” pētījums Nr. 1.19 “Normatīvo aktu un dažādu valstu uzņēmumu finanšu datu salīdzinoša analīze uzņēmējdarbības rezultātu prognozēšanai” uzsākts 2021. gada februārī. 2021. gada ceturtajā ceturksnī pabeigta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Prototipa izstrāde modeļa pārbaudei”.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.